Information om er och ert barn

Vi behöver få information om er och ert barn när ni börjar på förskolan. Nedan finns blanketter som ni skall använda. Speciellt viktigt är så klart om ert barn har någon form av allergi.

Barnets vistelsetider (MS WORD, DOCX

Barninformation till förskolan (MS WORD, DOCX)

Allergier (MS WORD, DOCX)

GDPR och hantering av personuppgifter

Vi hanterar information som är känslig och lyder under GDPR. För att kunna hantera denna krävs att vi har samtycke från vårdnadshavare samt i förekommande fall andra vuxna som finns i barnets vardag. 

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Personuppgiftsinformation till föräldrar (PDF)

Blanketter för samtycke

Vårdnadshavare samtycke till personuppgiftshantering (PDF)

Andra vuxna samtycke till personuppgiftshantering (PDF)

Mer information om GDPR och dataskydd finns på https://www.datainspektionen.se/


Klagomål och om du har synpunkter på vår verksamhet

Vi eftersträvar en öppen dialog föräldrarna. För oss är det viktigt att ni känner att ni är trygga med vår verksamhet och att ni förstår den verksamheten vi bedriver. Det kan uppstå situationer som kräver att vi tillsammans har ett möte.  När detta sker önskar vi att vi följer arbetsgången här nedan. Vi uppskattar e-post med frågor rörande ert barns vardag hos oss på förskolan och svarar på dem så fort vi har möjlighet. Ibland behöver vi tid att ta upp er fråga med den berörda arbetsgruppen innan ni får ett svar.

Steg 1

På vår förskola vill vi uppmuntra att synpunkter/ klagomål på verksamheten eller pedagogerna tas upp direkt med den det berör. Om ni efter kontakt med pedagogerna fortfarande har frågor eller funderingar eller vidare klagomål, ta då upp det med förskolechefen Tuula Torro. Tuula når du på Tuula.torro@verbalastigar.se eller 08-120 474 01. Detta kan ni givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den berörda gruppens pedagoger.

Steg 2

Pedagogerna tar emot din fråga eller klagomål. Innan ni får svar diskuterar pedagogerna igenom era frågor/synpunkter tillsammans. Uppföljning ska göras inom en vecka till den som har ställt frågan/ klagomålet.

Steg 3

Om ni inte har fått återkoppling av pedagogerna på en vecka ska ni kontakta förskolechefen Tuula Torro som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. För att kunna förbereda samtalet samt dokumentera det ska er fråga lämnas in skriftligt på blanketten klagomålshantering som finns i hallarna. Blanketten finns även på vår hemsida och kan skrivas ut.

Steg 4

Om ni inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med ert klagomål kan ni ta kontakt med Stockholmsstads utbildnngsförvaltning. Telefon 08-50833000, T-avd-Klagomalshantering@ stockholm.se

Blankett för att skicka in klagomål

Klagomålsblankett (PDF)